Regulamin

Regulamin dla UżytkownikówDEFINICJE

tanie-przeprowadzki.pl – portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności, działający pod adresem http://tanie-przeprowadzki.pl, prowadzony przez:
Astok Tomasz Kłosiński
ul. Edmunda Bałuki 4/16
70-406 Szczecin, zachodniopomorskie, Polska
NIP: 8522216341
mail: kontakt@tanie-przeprowadzki.pl
zwany dalej Portalem.

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w Portalu.

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.


I. ZASADY OGÓLNE

a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu.
b. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod PHP, kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Portalowi. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
a. Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom opinii świadczących np. o jakości oferowanych produktów czy usług.
b. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych mających na celu zniesławienie Firmy.
c. Zabrania się zamieszczania w opiniach adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami Astok lub jej partnerów handlowych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym tanie-przeprowadzki.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika.
d. Opinie nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym tanie-przeprowadzki.pl zastrzega sobie prawo do edycji opinii w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub jej usunięcia.
e. tanie-przeprowadzki.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału tanie-przeprowadzki.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu. Użytkownik ma prawo przesyłania Portalowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub wpisu promowanego, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.


II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

tanie-przeprowadzki.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty, dotyczy to także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
tanie-przeprowadzki.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania tanie-przeprowadzki.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
tanie-przeprowadzki.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
tanie-przeprowadzki.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z tanie-przeprowadzki.pl.
Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę tanie-przeprowadzki.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Portalu lub dobre imię firmy Astok. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, tanie-przeprowadzki.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
Użytkownikowi korzystającemu z Portalu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych Portalu.
Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.


III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich adresów e-mail oraz imienia (zapisywanych poprzez uzupełnienie formularzy na stronach tanie-przeprowadzki.pl) przez podmioty prowadzące portal tanie-przeprowadzki.pl oraz ich partnerów handlowych w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym.
Użytkownik ma prawo do wycofania powyższej zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczany w wiadomościach e-mail lub zgłoszenie wysłane na adres kontakt@tanie-przeprowadzki.pl.
tanie-przeprowadzki.pl może jednostronnie i bez ostrzeżenia usunąć adresy e-mail Użytkownika w dowolnym czasie.
Portal tanie-przeprowadzki.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
Portal tanie-przeprowadzki.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem tanie-przeprowadzki.pl zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.
Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.


Regulamin dla FirmDEFINICJE

tanie-przeprowadzki.pl - portal promocyjny dla firm, działający pod adresem http://tanie-przeprowadzki.pl, prowadzony przez:
Astok Tomasz Kłosiński
ul. Edmunda Bałuki 4/16
70-406 Szczecin, zachodniopomorskie, Polska
NIP: 8522216341
mail: kontakt@tanie-przeprowadzki.pl
zwany dalej Portalem.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Wpis Promowany - płatna forma promocji Firmy.

Wpis - nieodpłatna forma promocji Firmy.


I. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu tanie-przeprowadzki.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
a. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://tanie-przeprowadzki.pl/dodaj.php. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z tanie-przeprowadzki.pl na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnego Wpisu na Wpis Promowany postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy tanie-przeprowadzki.pl a Firmą zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu.
b. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
a. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
b. Aktualizacji danych dokonuje sama Firma po zalogowaniu się na konto.
a. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod PHP, kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi tanie-przeprowadzki.pl.
b. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Firmy do wprowadzonych do bazy tanie-przeprowadzki.pl danych.
a. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w tanie-przeprowadzki.pl na stronach partnerskich tanie-przeprowadzki.pl. Publikacja informacji o Firmie na stronach partnerskich tanie-przeprowadzki.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Firmy.
b. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do tanie-przeprowadzki.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi tanie-przeprowadzki.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal tanie-przeprowadzki.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez tanie-przeprowadzki.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.
Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. tanie-przeprowadzki.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub wpisu promowanego niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.
Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu tanie-przeprowadzki.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich tanie-przeprowadzki.pl.
Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez tanie-przeprowadzki.pl w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z tanie-przeprowadzki.pl.
Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez Astok, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na nagrywanie przez tanie-przeprowadzki.pl wszelkich rozmów telefonicznych prowadzonych z konsultantem, w szczególności w celu zawarcia umowy oraz na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych zebranych w ten sposób, zarówno w celu realizacji umowy, jak i w celach marketingowych przez Astok, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych zebrany w sposób opisany w pkt 11 oraz ich poprawiania.


II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub wpisu promowanego, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
b. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
c. W sytuacji, gdy portal tanie-przeprowadzki.pl uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, tanie-przeprowadzki.pl upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub wpisu promowanego, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
Zabrania się dodawania firmy do nieodpowiedniego działu portalu niezwiązanego z profilem jej działalności. tanie-przeprowadzki.pl zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy, do edycji lub usunięcia wpisu lub wpisu promowanego zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy.
Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub wpisu promowanego z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.
Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami Astok lub Firmy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym tanie-przeprowadzki.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub wpisu promowanego bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w pozycji "Strona internetowa" w zakładce Dane firmy po zalogowaniu do panelu klienta.
tanie-przeprowadzki.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału tanie-przeprowadzki.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
tanie-przeprowadzki.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału tanie-przeprowadzki.pl.
tanie-przeprowadzki.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
tanie-przeprowadzki.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania tanie-przeprowadzki.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
tanie-przeprowadzki.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę tanie-przeprowadzki.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Astok. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, tanie-przeprowadzki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.


III. KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA FIRM W PORTALU

Dodanie Firmy do katalogu jest całkowicie bezpłatne.

Po dodaniu Wpisu, Firma ma możliwość promowania Firmy, poprzez wybranie Wpisu Promowanego, który jest usługą płatną.

Koszt pierwszego Wpisu Promowanego w danym mieście i kategorii to 99zł rocznie. Każdy kolejny to 10zł mniej (drugi 89zł, trzeci 79zł... dziesiąty 9zł).
Firma może promować się w maksymalnie 10 kombinacjach miasto-kategoria. Może przy tym wybrać dowolne miasto i kategorię.

Promowany Wpis będzie widoczny w katalogu firm na górze strony w aż 6 kombinacjach:
» samym mieście
» samym województwie
» samej kategorii
» kombinacji miasto-kategoria
» kombinacji województwo-kategoria
» stronie głównej katalogu

Kolejność wyświetlania na stronie zależy od daty zakupu Wpisu Promowanego. Pierwsze wyświetlane są Wpisy Promowane z najwcześniejszą datą zakupu.
Jedynie na stronie głównej Portalu Wpisy Promowane wyświetlane są losowo i w ograniczonej liczbie.

Po zatwierdzeniu ustawień, poprzez naciśnięcie przycisku "Promuj firmę", Firma jest promowana natychmiast.
Generowany jest rachunek w formacie pdf i wysyłany na mail przypisany do konta Firmy.
Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu.

Opis wybranej przez Firmę opcji i jej cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu.

tanie-przeprowadzki.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach portalu.
Świadczenie usługi w postaci Wpisu Promowanego jest zamawiane na czas nieokreślony, w rocznych okresach rozliczeniowych.
Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Wpisu Promowanego.
Płatności za korzystanie z Wpisu Promowanego będą dokonywane w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu rozliczeniowego oraz z góry w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.
Okres obowiązywania płatnych pakietów biegnie od dnia złożenia przez Firmę oświadczenia woli składanego konsultantowi z infolinii albo na skutek oświadczenia w postaci elektronicznej złożonego za pośrednictwem stron internetowych portalu tanie-przeprowadzki.pl. o woli realizacji zamówienia złożonego w procedurze wyboru płatnego pakietu Wpisu Promowanego i biegnie, do końca odpowiedniego okresu rozliczeniowego, podczas którego Firma złoży wypowiedzenie korzystania z usługi Wpisu Promowanego.

Dodanie bezpłatnego Wpisu odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat do momentu zmiany pakietu na jedną z Wpisu Promowanego.
Firma, zmieniając pakiet na jedną z Wpisu Promowanego zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w ofercie tanie-przeprowadzki.pl zgodnie z terminami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
Po zarejestrowaniu Wpisu Promowanego lub zmianie pakietu na Prezentację, Firma otrzymuje w pełni funkcjonalną wybraną Prezentację.
Portalowi tanie-przeprowadzki.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie Wpisu Promowanego w przypadku nie uiszczenia w terminie przez Firmę należności za pierwszy okres rozliczeniowy.
Ponadto portalowi tanie-przeprowadzki.pl przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie Wpisu Promowanego w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej przesłane na adres email Firmy wskazany w formularzu rejestracyjnym, faxem lub pocztą. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym tanie-przeprowadzki.pl jest uprawniona w przypadku nie uiszczenia należności w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia jej wymagalności do zawieszenia Wpisu Promowanego pozostawiając Firmie jedynie funkcjonalności Wpisu do momentu otrzymania płatności. Firma nie może w tym czasie zmienić pakietu ani korzystać z innych usług oferowanych przez tanie-przeprowadzki.pl.

Czas zawieszenia funkcjonalności Wpisu Promowanego, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, traktowany jest jako wykonywanie usługi Wpisu Promowanego i powoduje wymagalność wynagrodzenia za wykonywania usługi Wpisu Promowanego do czasu rozwiązania umowy w zakresie Wpisu Promowanego. Firmie nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia o naprawienie szkody w stosunku do tanie-przeprowadzki.pl w przypadku skorzystania przez tanie-przeprowadzki.pl z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie.

Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybrany Wpis Promowany, gdy opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej 14 dni tanie-przeprowadzki.pl uprawnione jest do wezwania Firmy w formie pisemnej do zapłaty zaległości. W przypadku wystosowania wezwania do zapłaty Firmę obciążają koszty administracyjne ("opłata administracyjna") związane z wystosowaniem wezwania każdorazowo w wysokości 10 zł (dziesięć złotych).
W przypadku braku zapłaty zaległości finansowych w terminie określonym w wezwaniu ostatecznym do zapłaty, tanie-przeprowadzki.pl może przekazać sprawę odzyskania wierzytelności firmie windykacyjnej.
W wypadku powstania okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Firma wyraża zgodę na przekazanie danych Firmy oraz innych informacji niezbędnych do skutecznej egzekucji należności. Firma zostanie poinformowana osobnym pismem o fakcie przekazania zaległości finansowych oraz danych Firmy firmie windykacyjnej, które należy również traktować jako wezwanie do zapłaty podlegające opłacie administracyjnej.
Firmie przysługuje 7 dniowy okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie będzie skutkowało przywróceniem bezpłatnego Wpisu w miejsce dotychczasowej Wpisu Promowanego Firmy po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
Brak rezygnacji na 7 dni kalendarzowych przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, powoduje przedłużenie trwania umowy na kolejny okres rozliczeniowy i rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności za następny okres rozliczeniowy, na który umowa została przedłużona.
Wypowiedzenie, o którym mowa odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@tanie-przeprowadzki.pl i dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przez tanie-przeprowadzki.pl przesłanego za pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku zmiany wykupionego pakietu na wyższy w trakcie obowiązywania umowy, po stronie Firmy powstaje obowiązek dopłaty należnej tanie-przeprowadzki.pl kwoty stanowiącej cenę nowo wybranego pakietu pomniejszoną o kwotę niewykorzystaną przypadającą do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
Z chwilą złożenia oświadczenia o zmianie pakietu, rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla wybranego pakietu. Zmiana pakietu wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.
tanie-przeprowadzki.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.
Ceny podane w cenniku tanie-przeprowadzki.pl są cenami brutto.
Firma upoważnia tanie-przeprowadzki.pl do wystawienia rachunku bądź faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług.
tanie-przeprowadzki.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji Wpisu lub Wpisu promowanego w wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z rodzaju posiadanego pakietu, konkurencyjności wybranych przez Firmę słów kluczowych, otrzymanych opinii i referencji.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Firmą a portalem tanie-przeprowadzki.pl zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, zaś wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę Astok.
Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela Portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej Portalu i udostępnienia Firmie w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
Niezależnie od niniejszego Regulaminu tanie-przeprowadzki.pl może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji.
Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.Powyższy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.